Groepsaanpak risicojeugd en overlastgevende jeugd

Het is een hete aardappel die op het bordje van veel gemeenten ligt: hoe sturen we overlastgevende jeugd succesvol bij, tegen zo laag mogelijke kosten? De aanpak van De Hoofdtrainer is gebaseerd op een tweevoudige doelstelling: voorkomen van verdere verharding van een bestaande risicogroep, en voorkomen van doorstromen van minderjarigen richting volwassen criminaliteit.

 

Benut de invloed van het individu

Onze ervaring leert dat groepen snel als risicovol worden aangeduid, waarbij voorbij wordt gegaan aan individuele krachten en belemmeringen. Het is van belang eerst grondig in kaart te brengen hoe de groep is opgebouwd. Welke jongeren maken er daadwerkelijk deel van uit en welke rol hebben ze daarin? En welke krachten bij de individuele jongeren kun je juist inzetten om de risico’s binnen de groep te verminderen?

 

Wij gaan uit van de volgende vragen/opdrachten:

  • Welke individuele hulpvragen zijn er? Denk aan scholing, werk, vrijetijdsbesteding, inkomsten en thuis/woonsituatie
  • Hoe ziet het netwerk van alle individuele jongeren eruit? Denk aan familie, vrienden, school, werk, sport, hulpverlening.
  • Wat heeft een positieve invloed en welke hulpvragen liggen hier?
  • Wat is de mening van de jeugdigen zelf over de veiligheidsaspecten binnen de groep?
  • Welke ideeën hebben de jongeren zelf over wat zij op individueel- en groepsniveau nodig hebben? Hoe kan dit ingevuld worden?
    Wat is de haalbaarheid van een (gedeeltelijke) groepsaanpak?
  • Welke risico’s zien we hier en welke middelen zijn aanwezig?
  • Heeft het netwerk van de jeugdige voldoende zicht op het functioneren van hun zoon/dochter binnen de groep?
  • Welke rol kunnen de ouders onderling spelen om de risico’s van de groep in te dammen?

Goed vooronderzoek garandeert de juiste aanpak

We starten elke groepsinterventie altijd met het verzamelen van voorinformatie: zijn deze jongeren al bekend bij jongerenwerk of wijkteam, en welke scholen en hulpverlenende instanties zijn bij hierbij betrokken? Hierna volgen de individuele- en netwerkgesprekken. Vanuit deze informatie schatten wij in hoeverre het haalbaar is (en vooral zinvol) om de groep als geheel te benaderen, of dat aanbod op individueel niveau waarschijnlijk meer succes oplevert. Beide is mogelijk in directe uitvoering door De Hoofdtrainer zelf, waar nodig aangevuld met andere partners binnen het jeugdveld.

 

Duidelijke rapportage

De opdrachtgevende gemeente ontvangt minimaal een totaalrapportage op basis van geanonimiseerde gegevens, plus een voorstel voor verdere aanpak op groepsniveau. Als er toestemming is vanuit de jongeren wordt ook informatie gedeeld op individueel niveau.

Meer te weten komen over onze effectieve aanpak? Neem gerust contact met ons op wij komen graag langs om ons aanpak toe te lichten en een aanbod op maat te maken.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex