Tools4U Leerstraf

De Tools4U is ontwikkeld als leerstraf en bedoeld voor jongeren van 12 tot 23 jaar die één of meerder delicten hebben gepleegd zoals diefstal, openlijke geweldpleging, diefstal in vereniging/inbraak, mishandeling en vernieling. Daarnaast is er sprake van cognitieve en/of sociale vaardigheidstekorten die een rol hebben gespeeld bij het delict. Deze leerstraf wordt opgelegd door de Raad voor de Kinderbescherming. 

Tools4U is een individuele training die wordt opgelegd voor acht of twaalf bijeenkomsten, eventueel in combinatie met een plusvariant van vier bijeenkomsten (waarvan twee bijeenkomsten met ouders of verzorgers en jongere en twee bijeenkomsten met ouders of verzorgers alleen). De Tools4U bestaat uit drie fasen (in een stroomdiagram met icoontjes): 

  1. Kennismaking, informatieverzameling en het opstellen van het plan: Er worden vaste technieken en hulpmiddelen gebruikt om informatie te verzamelen, te analyseren en om te zetten in trainingsdoelen. 
  1. Trainen van vaardigheden: Ook voor het trainen van de vaardigheden zijn specifieke technieken voorhanden, die op verschillende manieren kunnen worden ingezet. 
  1. Afsluiting: Aan het einde van de training vindt een standaard afsluiting met evaluatie plaats. 

 De Hoofdtrainer gebruikt middelen en technieken uit deze leerstraf ook in de trainingen in het vrijwillig kader, gezien deze effectief zijn gebleken.  

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex